top of page
Article .026.jpeg

Artikel 26  

Điều 26 Mọi người đều có quyền được học hành. Phải áp dụng chế độ giáo dục miễn phí, ít nhất là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo DUC ky thuat và ngành Nghệ PhaI mang tính PHO zapfen, và Giáo DUC CaO học PhaI theo nguyên tac công Bằng cho bAt Cu ai có dju Kha năng.Giáo DUC PhaI huong TOI mục Tiêu giúp con người Phát trien DJAY dju Nhân Cách và thúc đẩy sự ton trọng đối với các quyền và tự tun cơ bản của con người. Giáo DUC PhaI Tăng Cường sự Hiệu BIET, LANGEN VI Tha và tình Bằng Hữu Giua Tất ça các Dân toc, các Nhom tôn Giáo và CHUNG toc, cUNG như PhaI DJAY Mạnh các HOAt động của Liên HOP Quốc Vì mục đích GIn GIu hoà Bình . Cha, mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn loại hình giáo dục cho con cái.

 

Darsteller:

Guilherme Morais

Kalil Joigny

Videokünstler:

Kathleen Kunath

Zé de Paiva

Klangkünstler: Lutz Gallmeister

Sprecher: anonym

Sprache: Vietnamesisch

bottom of page